Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

μορφατ

Σέ άπάντηση σχετικού-κατωτέρω- έρωτήματός Σας,παρακαλώ σημειώσατε ότι:

Η έταιρία μας ,παραγωγός τών προιόντων <ΜΟΡΦΑΤ>, άκολουθεί-κατά γράμμα- τά όριζόμενα άπό τήν Εύρωπαική Νομοθεσία-γιά τήν έπισήμανση τών

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ συστατικών στά τρόφιμα, άναφέροντας άκόμη καί τήν ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ύπάρξεως ΙΧΝΩΝ Γλουτένης καί/ ή άλλων συστατικών, στήν έτικέττα τού κάθε προιόντος.

Μέ Έκτίμηση,

Γιάννης Χέρρας / Δ-νση Διαχ/σεως Ποιότητος,

ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: